Ovaj program je namenjen kandidatima koji imaju  minimalno, ili baš nikakvo iskustvo u ovom poslu. Shodno tome smo prilagodili i način sprovođenja stručnog usavršavanja, koji obuhvata više različitih faza. Sve faze su prilagođene nemačkim propisima i standardima. Obuku sprovode vrsni stručnjaci, sa dugogodišnjim iskustvom u izvođenju električnih instalacija, na različitim tipovima objekata u Nemačkoj. Imajući u vidu složenost posla i sredinu u kojoj će kandidati raditi, organizovali smo i intezivan kurs nemačkog jezika prilagođen ovom zanimanju, sa tehničkim vokabularom i komunikacijom tokom samih vežbi. Program traje ukupno četiri meseca od kojih su dva posvećena električnim instalacijama: izvođenu, montaži, povezivanju i puštanju u rad. Takođe se kandidati prvi  put susreću sa temom merenja i ispitivanja El. Instalacija, pre puštanja u rad,  po nemačkim propisima i standardima. Drugi deo obuke obuhvata instalacije takozvane slabe struje: dojava požara, dojava provale, ozvučenje kao i instalacije za prenos podataka. Ceo program je pokriven odgovarajućom literaturom, koju smo sami pripremili. Tokom obuke organizujemo i par testiranja, kako teoretskih tako i praktičnih, a u svrhu provere obučenosti svakog kandidata. Kandidati imaju obezbeđenu ishranu, kao i smeštaj (samo za kandidate koji ne mogu svakodnevno zbog udaljenosti da putuju do naših centara). Obuka se po želji poslodavca, a zbog potrebe za radnicima, može i skratiti uz produzenje radnog vremena kao i uvođenja radne subote.

Svi kandidati moraju veoma ozbiljno da shvate ovaj program od samog početka, kako bi što bolje savladali sve faze obuke.

Program započinje prijavom kandidata njemu najbližem centru, uz slanje ili ličnu dostavu sledeće dokumentacije:

  • CV sa kratkom biografijom i osnovnim ličnim podacima. Takodje i kontakt telefonom na kojem su uvek dostupni te odgovarajuću E- mail adresu.
  • Kopiju diplome (u obzir dolaze isključivo elektro diplome trećeg ili četvrtog SSS)
  • Kopiju lične karte Republike Srbije (za karte bez čipa) ili skenirane i odštampane podatke sa lične karte (za karte sa čipom)

Za svaku novu grupu se organizuje zajedničko testiranje o kojem kandidati budu blagovremeno obavešteni telefonom.

Na osnovu rezultata testa, priloženog CV-a i razgovora sa svakim kandidatom, vrši se odabir kandidata za grupu. Broj kandidata zavisi od kapaciteta centara i kreće se između 20 i 30 po svakoj grupi.

Kandidati koji budu odabrani potrebno je da nam  dostave sledeća dokumenta:

  • Izvod iz kaznene evidencije (dobija se u policiji)
  • Izvod iz zdravstvenog kartona (obrazac dobijate kod nas, a popunjava ga vaš izabrani lekar). Uz ovo treba obavezno napomenuti da svaki kandidat mora u poslednja tri meseca biti prijavljen na zdravstveno osiguranje.
  • Karticu dinarskog računa iz banke (račun za rezidente, otvara se uz ličnu kartu) ili jasno vidljivu kopiju iste.

Ako gore pomenuta dokumentacija ne sadrzi nikakve sporne tačke, kandidat je spreman za  program obuke. O tačnom datumu početka obuke kandidati se obaveste blagovremeno telefonom.

Prva nedelja je zapravo probna, gde se još jednom proveravaju sposobnosti kandidata i obavlja još jedno testiranje iz samih nemačkih propisa i pravila za izvođenje el. instalacija koja se u toj nedelji obrađuju. Nakon toga se  najbolji kandidati  zadržavaju na obuci uz potpisivanje ugovora o stručnom usavršavanju.

Ugovor jasno definiše program, uslove kao i način finansiranja obuke. Takođe ga prati  menica, kao i menično ovlaštenje koje obavezuje kandidata  da će u slučaju svojevoljnog prekida programa obuke kao i eventualnog udaljavanja od strane instruktora, a zbog nepoštovanja pravila obuke, morati  da nadoknadi troškove koji do tada nastanu. Troškovi se mogu obračunati na dnevnom, nedeljnom ili mesečnom nivou. U slučaju da se obuka sprovede do kraja kandidat dobija svoju menicu i ovlaštenje nazad, a troškove otplaćuje poslodavcu u jednakim mesečnim ratama nakon zasnivanja radnog odnosa i isplate prve zarade u Nemačkoj. Otplata može  trajati najduže 18 meseci, a po dogovoru sa poslodavcem i kraće.

Nakon uspešno završene obuke kandidati svakako potpisuju ugovor o radu na neodredjeno vreme. Troškove radne dozvole, vize i prateće dokumentacije snosi Enal-elektro.

Kao što se iz programa vidi, namenjen je uglavnom  mladim ljudima koji ne mogu na drugi način da steknu radno iskustvo i time ostvare pravo na zapošljavanje. Takođe, napominjemo da su u ovaj program dobrodošli i inženjeri elektrotehnike koji su spremni da prođu obuku i karijeru započnu kao elektro monteri, a kasnije eventualno napreduju ka poziciji poslovođe ili vođe gradilišta.